• Lorem ipsum


1. Aanvaarding van onze voorwaarden

Tenzij anders overeengekomen, gaat de klant bij aankoop van de artikelen en of trainingen akkoord met onderstaande voorwaarden. 

2. Leveringstermijn

Wij streven ernaar om het product binnen 2 dagen te leveren maar kunnen geen garantie geven betreffende de levertijd aangezien wij hierbij afhankelijk zijn van onze bezorgdienst. Als gevolg van enorme drukte tijdens feestdagen en vakantie periodes, is het mogelijk dat er een onvoorziene vertraging op kan lopen in de verwerking van de bestellingen.

3. Prijzen

Voor alle bestellingen worden de op de dag van de bestelling der goederen geldende prijzen aangerekend. Alle prijzen voor de aangeboden zaken zijn in EURO's en inclusief omzetbelasting (btw). Voordat de overeenkomst tot stand komt zal de totaalprijs kenbaar worden gemaakt. Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken. Alle prijzen op de website zijn onder voorbehoud van kennelijke typefouten.

4. Betaling

“Tanya Savchenko Nails" hanteert de volgende betaalmethodes:

  • betaling via Multisafepay (iDeal, Bancontact of bankoverschrijving);
  • storting op rekening nummer (NL49RABO0301949115; levering na ontvangst van uw betaling);
  • contant bij afhalen in Zoetermeer; Overigens gaat ook bij afhalen de voorkeur uit naar vooruitbetalen via iDeal of pin ter plaatse.

Elke bestelling houdt automatisch een betalingsverplichting in. De bestelling wordt verstuurd zodra het te betalen bedrag is overgemaakt. 

5. Retourzenden/herroepingsrecht

Nadat de afnemer het door hem/haar bestelde product heeft ontvangen, heeft de afnemer de bevoegdheid om binnen veertien kalenderdagen na de ontvangst van dit product, de onderliggende overeenkomst met “Tanya Savchenko Nails" te ontbinden. De afnemer hoeft hiervoor geen reden op te geven. Indien de afnemer de overeenkomst van deze algemene voorwaarden wenst te ontbinden, dient de afnemer dit schriftelijk of per email aan “Tanya Savchenko Nails" te melden. Tijdens deze termijn zal de afnemer zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele verpakking, binnen 14 dagen na ontbinding van de overeenkomst, aan “Tanya Savchenko Nails" retourneren met bijgevoegd het ordernummer, conform de door “Tanya Savchenko Nails" verstrekte instructies. De afnemer dient in dit geval zelf de kosten van en het risico voor het verzenden te dragen. Het aankoopbedrag + retour verzendkosten zal binnen 14 dagen na ontvangst aan afnemer worden terugbetaald.

Mits het product in ongeschonden staat en tevens weer verkoopbaar wordt ontvangen.

6. Annulering van training

1. Annulering van de training door de deelnemer is zonder enige consequenties mogelijk tot 30 werkdagen voor aanvang van de vastgestelde (start)datum. Met uitzondering van online trainingen.

2. Annuleren van 30 tot 15 werkdagen voor de start van de training kost aan annuleringskosten 50% van de deelnamekosten. Met uitzondering van online trainingen.

3. Annuleren korter dan 15 werkdagen voor aanvang van de training verplicht tot het betalen van 100% van de deelnamekosten. Met uitzondering van online trainingen.

4. Bij annulering hebt u het recht om iemand anders in uw plaats te laten deelnemen aan de training. Met uitzondering van online trainingen.

Op annulering of niet komen opdagen wegens ziekte zijn dezelfde bepalingen van toepassing als hierboven in punt 2 – 4 genoemd.

5. Na aankoop van een online training wordt er geen geld terugbetaald.

Indien de training in geval van overmacht aan de kant van “Tanya Savchenko Nails” niet verzorgd kan worden op de vastgestelde datum, wordt in onderling overleg een nieuwe datum en tijdstip vastgesteld. Alle overige afspraken blijven daarbij van kracht. 

“Tanya Savchenko Nails” kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade en kosten die met de datum wijziging gemoeid zijn.

Indien “Tanya Savchenko Nails” bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is “Tanya Savchenko Nails” gerechtigd dat gedeelte afzonderlijk te factureren en is opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

7. Aansprakelijkheid

“Tanya Savchenko Nails” verplicht zich de training naar beste inzicht en vermogen uit te voeren.

“Tanya Savchenko Nails” aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van enig handelen of nalaten op grond van de tijdens de training gegeven informatie, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of grove nalatigheid van “Tanya Savchenko Nails”.

"Tanya Savchenko Nails" is nooit aansprakelijk voor indirecte c.q. gevolgschade, zoals bijvoorbeeld gederfde inkomsten.

Iedere aansprakelijkheid van “Tanya Savchenko Nails” is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering van “Tanya Savchenko Nails” wordt uitbetaald. “Tanya Savchenko Nails” zal niet aansprakelijk worden gesteld indien opdrachtgever de mogelijkheid heeft om inzake de ontstane schade rechtstreeks zijn verzekeringsmaatschappij dan wel die van een derde aan te spreken.

 8. Auteursrecht

Het intellectueel eigendom van de training en eventuele bijbehorende trainingsmaterialen zijn auteursrechtelijk beschermd door “Tanya Savchenko Nails”. Opdrachtgever mag de trainingsmaterialen uitsluitend vermenigvuldigen met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van “Tanya Savchenko Nails” voor eigen gebruik en onder expliciete bronvermelding.

9. Gebrekkig product

“Tanya Savchenko Nails" raadt aan de geleverde goederen onmiddellijk na ontvangst te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen twee weken via e-mail (bij voorkeur met afbeelding van het probleem) of eventueel telefonisch te melden.

10. Garanties

“Tanya Savchenko Nails" staat ervoor in dat de geleverde producten aan de overeenkomst beantwoorden en voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product. De garantietermijn van “Tanya Savchenko Nails" komt overeen met de fabrieks garantietermijn. Deze garantie geldt niet in het geval het gebrek is te wijten aan nagelaten verzorging, opzettelijke beschadiging, of onoplettendheid. De aanspraak op garantie vervalt indien andere dan de door de fabrikant aangewezen service/reparatiediensten herstel- of andere werkzaamheden aan het product hebben gepleegd.
Garantie op Electra is 1 jaar.

11. Klachten- en geschillenprocedure

We raden je aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar [email protected]. Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om je geschil aan te melden via het ODR platform van de Europese Commissie. Dit ODR platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer je klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het je vrij om je klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.

12. De wet- en regelgeving

Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van “Tanya Savchenko Nails" is het Nederlands recht van toepassing.

13. Speciale situaties

“Tanya Savchenko Nails" houdt zich te allen tijde het recht voor klanten te weigeren die op wat voor manier ook geprobeerd hebben misbruik te maken van de diensten van “Tanya Savchenko Nails". De klant zal van de reden van deze weigering op de hoogte gesteld worden.

Als een bestelling beschadigd of zoek raakt tijdens het vervoer, probeert “Tanya Savchenko Nails" altijd de juiste oplossing te vinden in overleg met het vervoersbedrijf. Hetzij door middel van het retour sturen van het door u betaalde bedrag of het opnieuw verzenden van het door u bestelde product(en). Uiteraard proberen wij eerst te achterhalen wat er mis is gegaan en waar de schuld ligt.

14. Cameratoezicht

In onze winkel en opleidingsruimte hangen camera's. Deze zijn voor het waarborgen van de veiligheid voor betrokkenen op onze locatie, het voorkomen dat onbevoegden toegang hebben tot onze ruimtes en het voorkomen van diefstal of beschadiging van eigendommen.
De beelden zullen niet voor andere doeleinden worden ingezet dan waarvoor ze zijn verzameld.
Bij de entree van ons pand staat een vermelding van het gebruik van cameratoezicht.