We hebben een nieuwe webshop. Maak een nieuw account aan onder je huidige email adres om je bestelgeschiedenis te herstellen.
Taal

VOORWAARDEN OPLEIDINGEN

Deze voorwaarden gelden voor alle opleidingen, trainingen en workshops van TS NAILS B.V. Je gaat hiermee akkoord als je een opleiding, training of workshop bij ons koopt.

1.    Begripsbepaling

  • Cursist: degene die aan een opleiding, training of workshop van TS NAILS B.V. deelneemt.
  • Opdrachtgever: de partij (particulier, bedrijf of organisatie) die een Overeenkomst (wil) sluit(en) met TS NAILS.
  • Opleiding, Training of Workshop: een Opleiding waaraan deelgenomen kan worden door middel van een aankoop via de webshop of in onze winkel.

2. Totstandkoming opleiding, training en workshop

2.1 De overeenkomst tussen TS NAILS B.V. en cursist of opdrachtgever, komt tot stand door aanmelding door cursist of opdrachtgever op de website of door een aankoop in de winkel. De bevestiging van de overeenkomst wordt middels e-mail verstuurd.

2.2. Wanneer cursist of opdrachtgever zich aanmeldt voor een opleiding, training of workshop, heeft hij 14 dagen bedenktijd. In die periode kan cursist of opdrachtgever kosteloos annuleren. Dit recht bestaat niet als de opleiding, training of workshop is aangevangen, voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken. 

2.3. Indien het cursusgeld reeds is voldaan op het moment dat een geldig beroep op herroeping wordt gedaan, betaalt TS NAILS B.V. het cursusgeld binnen 14 kalenderdagen, na ontvangst van de herroepingsverklaring terug aan de cursist of opdarchtgever. 

2.3. Als TS NAILS B.V. de aanmelding bevestigt, is dat nog geen garantie dat de opleiding, training of workshop doorgaat. TS NAILS B.V. kan besluiten de opleiding, training of workshop af te lasten bij onvoldoende deelnemers.

3. Annuleringsregeling

3.1. Annuleringen door cursist dienen schriftelijk aan TS NAILS B.V. gemeld te worden.

3.2. Verschuiven door cursist van een inschrijving (naar een andere datum) na afloop van de bedenktijd staat gelijk aan annuleren.

3.3. Annuleringskosten opleiding, training of workshop:

  • bij annulering binnen 14 dagen, na aanmelding van de opleiding, training of workshop, worden geen kosten in rekening gebracht.  Dit recht bestaat niet als de opleiding, training of workshop is aangevangen, voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken. 
  • bij annulering tussen 8-13 weken voor aanvangsdatum opleiding, training of workshop bedragen de kosten: 20%.
  • bij annulering tussen 4-8 weken voor aanvangsdatum opleiding, training of workshop bedragen de kosten: 35%
  • bij annulering tussen 2-4 weken voor aanvangsdatum opleiding, training of workshop bedragen de kosten: 50%
  • bij annulering binnen 2 weken voor aanvangsdatum opleiding, training of workshop bedragen de kosten: 75%

3.4. Bij annuleringen door cursist bij een ongeluk of een sterfgeval in de naaste omgeving, wordt in overleg gezocht naar een passende oplossing.

3.5 Bij annuleringen door cursist bij ziekte of gezondheidsproblemen, dient een doktersverklaring te worden overhandigd. Indien TS NAILS B.V. deze doktersverklaring ontvangt, wordt er in overleg gezocht, naar een passende oplossing. Indien TS NAILS B.V. deze doktersverklaring niet ontvangt, gelden de bovenstaande annuleringskosten, zoals beschreven in artikel 3.3.

3.6. TS NAILS B.V. behoudt zich het recht om een training af te zeggen bij onvoldoende inschrijvingen. Cursisten worden hierover, ten minste 1 week van tevoren geïnformeerd.

3.7. Bij annulering door TS NAILS B.V. zullen wij in overleg zoeken naar een nieuwe datum. Indien de cursist geen mogelijkheden heeft om de cursus te volgen op de nieuwe datum, dan vervallen de betalingsverplichtingen van de cursist of opdrachtgever. Wanneer de betaling reeds heeft plaatsgevonden, wordt het bedrag teruggestort aan cursist of opdrachtgever. 

3.8. Bij annulering door TS NAILS B.V. of bij annulering door jezelf, zijn wij niet aansprakelijk voor de eventuele annuleringskosten of andere kosten, die verband houden met een boeking betreft een overnachting/en ten behoeve van de opleiding, training of workshop. Cursist dient zelf te zorgen voor een goede annuleringsverzekering en hierover bij de boeking goede afspraken te maken of annulering mogelijk is op korte termijn. 

4. Garanties

Is de trainer voor een opleiding, training of workshop onverhoopt verhinderd, dan zorgt TS NAILS B.V. voor een geschikte vervanger. Dit is geen geldige reden voor de cursist of opdrachtgever om de opleiding, training of workshop te annuleren. De cursist of opdrachtgever heeft geen recht op terugbetaling van de kosten.

5. Overmacht

Bij omstandigheden waar TS NAILS B.V. geen invloed op heeft, die tot gevolg hebben dat zij niet of niet geheel aan haar verplichtingen aan cursist kan voldoen (overmacht) zal, in goed overleg met cursist de opleiding, training of de workshop worden verplaatst. TS NAILS B.V. kan ook besluiten om de fysieke opleiding, training of workshop om te zetten naar een digitale training, indien dit mogelijk is.

6. Afronding opleiding of training

6.1. Iedere opleiding of training wordt doorgaans afgesloten met een toets en praktijkopdracht. Bij een goede afronding hiervan, ontvangt de cursist een diploma en/of certificaat waarop dit vermeld staat.

6.2. Indien de cursist de toets of praktijkopdracht niet voldoende afrondt, volgt een eenmalige herkansing.

6.3. Indien de cursist de herkansing voldoende afrondt, volgt alsnog een diploma en/of certificaat.

6.4 Indien een cursist na de herkansing de toets of praktijkopdracht nog niet voldoende afrondt, dan ontvangt de cursist een ‘Bewijs van deelname’, mits de cursist heeft deelgenomen aan de opleiding of training.

7. Betalingsvoorwaarden

7.1. Sommige opleidingen of trainingen kunnen in 2 termijnen worden betaald. Indien cursist of opdrachtgever voor deze optie kiest, dient de volledige betaling van de opleiding of training uiterlijk 1 week, voor aanvang van de opleiding of training te zijn voldaan.

7.2. Indien cursist of opdrachtgever het verschuldigde bedrag niet binnen de gestelde betalingstermijn volledig betaald heeft, vervalt de mogelijkheid om deel te nemen aan de opleiding of training. De cursist of opdrachtgever heeft in geen enkel geval recht op teruggave van het reeds betaalde deel van de opleiding of training.

8. Aansprakelijkheid

8.1. TS NAILS B.V. zal haar werkzaamheden naar beste kunnen verrichten. TS NAILS B.V. stelt cursusmateriaal zorgvuldig samen. Echter, TS NAILS B.V. kan niet instaan voor de volledigheid en juistheid van dit cursusmateriaal. TS NAILS B.V. aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit enige beslissing of handeling die is gebaseerd op het cursusmateriaal. 

8.2. TS NAILS B.V. aanvaart geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die voortvloeit uit haar diensten. TS NAILS B.V. is evenmin aansprakelijk voor materiële schade en letselschade door haar opleidingsactiviteiten. 

8.3. TS NAILS B.V. is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, gemiste besparingen, gederfde inkomsten, schade door bedrijfsstagnatie en immateriële schade, waaronder begrepen schade als gevolg van het niet of niet tijdig ter beschikking stellen van het cursusmateriaal of het niet of gedeeltelijk verzorgen van een opleiding, training of workshop, eventuele onvolledigheid of fouten in het cursusmateriaal of opleiding, training of workshop en het verloren gaan van cursusmateriaal. De cursist vrijwaart TS NAILS B.V. tevens tegen aanspraken van derden in dit verband, tenzij enigerlei schade het gevolg is aanwijsbare opzet of grove nalatigheid van TS NAILS B.V.

8.4. Iedere aansprakelijkheid van TS NAILS B.V. is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering van TS NAILS B.V. wordt uitbetaald. TS NAILS B.V. zal niet aansprakelijk worden gesteld, indien de cursist of opdrachtgever de mogelijkheid heeft om de ontstane schade rechtsreeks bij zijn eigen verzekeringsmaatschappij aan te spreken. TS NAILS B.V. gaat er van uit dat de cursist of opdrachtgever zelf voor een passende verzekering zorgt. 

9. Cursusmateriaal en eigendom

9.1. Het intellectueel eigendom van de opleiding, training of workshop en het eventueel bijbehorende schriftelijke en/of digitale cursusmateriaal betreffende een opleiding, training of workshop, zijn auteursrechtelijk beschermd door TS NAILS B.V. of – indien van toepassing – bij de personen, die door TS NAILS B.V. zijn aangesteld voor het verzorgen van een opleiding, training of workshop. Cursist of opdrachtgever mag het trainingsmateriaal uitsluitend gebruiken voor eigen gebruik en onder expliciete bronvermelding.

9.2. Het is de cursist of opdrachtgever zonder schriftelijke toestemming van TS NAILS B.V. niet toegestaan de inhoud van een opleiding, training of workshop of het cursusmateriaal te verkopen, te wijzigen, te verveelvoudigen, aan derden ter beschikking te stellen en/of openbaar te maken. Bij iedere vorm van directe of indirecte inbreuk hiervan door de cursist of opdrachtgever, zal TS NAILS B.V. rechterlijke stappen ondernemen en voor elke overtreding een direct opeisbare boete opleggen.

10. Vertrouwelijkheid en persoonsgegevens

10.1 Bij inschrijving voor een opleiding, training of workshop is de cursist of opdrachtgever verplicht zijn naam en overige persoons- en/of bedrijfsgegevens correct op te geven. De cursist of opdrachtgever is volledig verantwoordelijk voor (de juistheid van) de aangeleverde persoons- en/of bedrijfsgegevens. 

10.2 In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming worden de door de cursist of opdrachtgever verstrekte persoonsgegevens, zoals naam, adres, woonplaats en contactgegevens, opgenomen in de geautomatiseerde klantadministratie van TS NAILS B.V. Hoe wij omgaan met deze gegevens wordt omschreven in ons privacybeleid. 

10.3 TS NAILS B.V., haar medewerkers en/of door TS NAILS B.V. ingeschakelde derden zullen de door de cursist of opdrachtgever verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen. TS NAILS B.V. zal de persoonsgegevens niet aanwenden voor andere doeleinden dan waarvoor zij werden verkregen. 

11. Klachten en geschillen

Mocht de cursist een klacht hebben over de dienstverlening van TS NAILS B.V. dan gaat TS NAILS ervan uit dat de cursist deze allereerst bespreekt met de trainer of docent. Heeft dat naar mening van de cursist een onvoldoende resultaat, dan kan de cursist, schriftelijk (brief of e-mail) een klacht indienen bij:

TS NAILS B.V.
van Leeuwenhoeklaan 4, 2713 RB Zoetermeer
info@tanyasavchenko.com

Direct bij ontvangst wordt de klacht gelezen en beoordeeld. Indien mogelijk wordt direct (binnen 5 werkdagen) contact opgenomen met de cursist om te kijken of we gezamenlijk tot een oplossing kunnen komen. Uiteraard wordt de klacht vertrouwelijk behandeld.

Wordt niet tot een oplossing gekomen of moeten er zaken worden uitgezocht, dan wordt een afspraak gemaakt op welke termijn er op zal worden gereageerd. De trainer zorgt voor de benodigde informatie en komt de afgesproken werkwijze na.

De klacht en de wijze van afhandeling worden geregistreerd en bewaard voor de duur van 1 jaar.

12. Aanpassing Algemene Voorwaarden

7.1. TS NAILS B.V. kan de Algemene Voorwaarden tussentijds wijzigen. TS NAILS B.V. stelt cursist of opdrachtgever op de hoogte van de voorgenomen wijziging voordat deze van kracht wordt, hetzij via een e-mailbericht, of langs andere redelijke weg.

7.2. Wijzigingen treden vier weken na de bekendmaking of op een latere datum in de bekendmaking vermeld, in werking, tenzij tegen eventuele wijzigingen, binnen vier weken na dagtekening van de wijziging, schriftelijk bezwaar wordt gemaakt.

13. Slotbepalingen 

13.1 Op deze algemene voorwaarden opleidingen en een overeenkomst tussen de cursist of opdrachtgever en TS NAILS B.V. is Nederlands recht van toepassing. 
 
13.2 Eventuele geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met een overeenkomst en/of opleiding, training of workshop zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar TS NAILS B.V. is gevestigd.